10 / 10
از 4 کاربر

تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی

 

 

بیشتر از 80 درصد کل فاضلاب ها از صنایع، منازل ، شهرها و کشاورزی از طریق دریاچه ها ، رودخانه ها و دیگر آبهای سطحی به محیط زیست  بازمی گردنداین فرآیند هر روز تکرار می شود ، که باعث آلودگی محیط زیست  می شود. گر چه ممکن است ایجاد یک تصفیه خانه برای صنایع دارای هزینه با شد  اما باید تعهدی برای بهبود مدیریت فاضلاب از سوی جامعه و عموم مردم وجود داشته باشد تا بتوان تغییری برای بهبود محیط زیست و اکو سیستم  باشیم .تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی  در دهه گذشته به بخشی حیاتی برای محیط زیست به حساب می آید و شرکت زرین آب پایه ژرف برای رسیدن به این هدف می تواند کلیه دستگاه ها و تجهیزات تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی با بهترین کیفیت تحویل سفارش دهندگان نماید . با این حال تنها طراحی و ساخت و نصب صحیح یک سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی آن را به ثمر نمی رساند بلکه باید بهره برداری ،راهبری ونگهداری صحیح یک مجموعه نیز بسیار مهم است بنابراین شرکت زرین آب ژرف همواره با فروش تجهیزات و دستگاههای تصفیه آب و فاضلاب خود یک دفترچه راهبری ،نگهداری ، نقشه و مشخصات تجهیزات را تهیه و ارائه می نماید .  شرکت زرین آب ژرف پیشنهاد های فنی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی خود را ابتدا با بازید محل و مشاهده و جمع آوری اطلاعات لازم و بررسی آنالیز ها و آزمایشات صورت گرفته بر روی فاضلاب و سپس انتخاب بهترین سیستم و تجهیزات با توجه به فضای موجود، شرایط آب و هوایی و اقتصادی و ... انجام میشود.