9 / 10
از 5 کاربر

پکیج تصفیه فاضلاب رستوران

پکیج تصفیه فاضلاب رستوران

 فاضلاب رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی به دلیل شست و شوی ظروف و شست و شوی مواد غذایی و سبزیجات و محوطه دارای مقادیر زیادی چربی و مواد شوینده و مواد جامد معلق است به همین دلیل رها سازی آنها در چاه های جذبی باعث گرفتگی چاه شده و بعد از مدتی چاه قدرت جذب خود را از دست داده و اگر به طور مستقیم بدون تصفیه فاضلاب دفع شوند باعث تخریب محیط زیست می شوند . برای طراحی پکیج تصفیه فاضلاب رستوران ابتدا کمیت فاضلاب بررسی و پس از مشخص شدن مقدار فاضلاب در شبانه روز ، غلظت و شدت آلودگی فاضلاب بررسی شود . اکثر فاضلاب های رستوران به شبکه فاضلاب شهری متصل هستند و رستوران های بین شهری فاضلاب های خود را در چاه های جذبی تخلیه می کنند که این امر باعث ایجاد آلودگی محیط زیست و تولید بوی نامطبوع در محل می شود .

ویژگی فاضلاب رستوران

 خواص و ویژگی فاضلاب رستوران شامل : غلظت بالای BOD، COD رنگ ،کدورت ،بو، مواد جامد معلق ودرجه حرارت هستند ، چربی و روغن ، نیتروژن ، فسفر ، کلرید ها ، و مواد شوینده و ... است .

 

روش ها و فرآیندهای تصفیه فاضلاب رستوران

 معمولا در تصفیه خانه فاضلاب رستوران  ها شامل : واحد آشغالگیر، چربی گیر ،واحد متعادل سازی ، تصفیه بیولوژیکی هستند . فاضلاب رستوران و آشپزخانه ناشی از شست و شو و چخت و پز و استفاده از سرویس بهداشتی است . ابتدا فاضلاب رستوران وارد  آشغالگیر شده و ذرات جامد معلق آن حذف و سپس وارد مخزن چربی گیر شده و چربی و روغن حذف و سپس فاضلاب عیر یکنواخت از منابع تولید وارد مخزن متعادل کننده میشود ، فاضلاب های مختلف مخلوط شده و به وسیله پمپ با یک جریان متوسط وارد مخزن هوادهی و یا تصفیه بیولوژیکی می شوند و مواد آلی آن بوسیله باکتری های هوازی حذف و سپس وارد مخزن ته نشینی بیولوژیکی یا زلال ساز می شود . لجن های حاصل از فرآیند های بیولوژیکی در این مخزن ته نشین شده و سپس پساب شفاف وارد مخزن گند زدایی و یا کلر زنی می شود  و در این مخزن محلول کلر به فاضلاب تزریق شده و پساب تصفیه شده جهت تخلیه به چاه جذبی و یا مصارف کشاورزی خارج می شود .

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب رستوران

 قیمت پکیج تصفیه فاضلاب رستوران  به عوامل مانند: دبی فاضلاب در شبانه روز ( کمیت فاضلاب )  ، کیفیت فاضلاب   ، استاندارد خروجی پساب تصفیه شده و فرآیند تصفیه فاضلاب ، تجهیزات و دستگاه های  مورد استفاده در تصفیه خانه و جنس و ضخامت بدنه پکیج و ... بستگی دارد .

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :