10 / 10
از 6 کاربر

فیلترشنی

فیلتر شنی  


فیلتر های شنی معمولا دو نوع هستند : فیلترهای شنی کندو فیلترهای شنی تند .
فيلتر شنی(
Sand Filter
) به منظور جذب وحذف مواد معلق در سيستم تصفيه پيش بينی واجراء شده است .

فیلتر های شنی کند : لايه های بستر سیلیس (کوارتز)در اين فيلترها با طبقه بندی ودانه بندی ويژه ای انتخاب واعمال گرديده است لذا اغتشاش واختلاط در اين لايه ها ميتواند به کارايی وراندمان مثبت فیلتر شنی  آسيب وخدشه جدی وارد سازد ...  

فشار داخلی اين دستگاهها تابعی است از فشار الکتروپمپ ( ويا الکتروپمپهای ) هادی آب به داخل دستگاه ... اين فشار هيچگاه نميبايست از 1.8 آتمسفر کمتر واز 4.7 آتمسفر افزونتر گردد ... در غير اين صورت فشار مينيمم آب ورودی موجب عدم کارايی دستگاه گرديده وفشار بالاتر از ماکزيمم نيز علاوه بر کاهش کيفيت تصفيه کنندگی فرسايش سريع لايه های سلیس واپوکسی بدنه داخلی ( خورندگی سايشی)  دستگاه ها رابدنبال خواهد داشت .

حداکثر دمای آب ورودی به دستگاه نميبايست از 45 درجه سانتيگراد تجاوز نمايد ... همچنين چنانچه برودت هوای منطقه ( وداخل تصفيه خانه ) به صفر ( درجه انجماد ) تنزل يابد ميبايست آب دستگاه های خارج از مدار بهره برداری رابلافاصله تخليه نماييد نماييد تا ازيخ زدگی دستگاه ها وشير فلکه ها ولوله ها جلوگيری بعمل آيد .

فیلتر شنی  پس از چندی بهره برداری ( که اين مدت منوط ومتناسب با ميزان مواد معلق موجود در آب وميزان گذر آب ازدستگاه ميباشد )اشباع گرديده ولايه های بسترسیلیس داخل دستگاه ها از مواد معلق ومواد کلوئيدی انباشته شده و دراين هنگام دستگاه نياز به شستشوی معکوس ( Back wash ) دارد ...  شستشوی معکوس (بك واش ) فيلترها بصورت فواصل زمانی ويا با توجه به ميزان افت فشار در فيلترها توسط فشار سنجهای کلکتور ورودی وخروجی انجام می پذيرد

شستشوی فيلترها طی سه مرحله انجام می پذيرد :

شستشوی فيلترهای شنی  طی سه مرحله انجام می پذيرد :

مرحله اول : شستشو با هوا

مرحله دوم : شستشو با مخلوط آب وهوا

مرحله سوم : شستشو با آب

طريقه ريختن سيليس در داخل فيلترهای شنی

پس از نصب و لوله گذاری دستگاهها ، برای ريختن سیلیس به داخل دستگاه ها به ترتيب زيرعمل کنيد:

درب منهول فوقانی راباز کنيد . 

 وسل ( ستون فیلتر شنی  ) را تا ارتفاع حدود 40 سانتی متر آب پر کنيد.

لايه های سیلیس را به ترتيب از درشت تا ريز به داخل وسل بريزيد....پس از هر لايه سطح آنرا با يک وسيله دسته بلند ، کاملا مسطح نماييد.

بهنگام ريختن سیلیس توجه کنيد دانه های آن به جدار داخلی دستگاه اصابت نکند بی توجهی در اينکار باعث آسيب ديدگی پوشش اپوکسی سطوح داخلی ميگردد.

پس از انجام عمليات فوق درب منهول فوقانی را با دقت بسته و يکباردستگاه راشستشو دهيد...

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :