9 / 10
از 14 کاربر

تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب بهداشتی : تصفیه فاضلاب جهت حذف آلاینده های موجود در فاضلاب گفته می شود . فاضلاب بهداشتی در اثرمصرف آب جهت شستشو و آشپزی و استحکام و سرویس بهداشتی است . مقدار زیادی از فاضلاب شامل آب است و در حدود یک درصد آن شامل آلاینده های مختلف است بنابراین با توجه به افزایش جمعیت و خشکسالی ، تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی و استفاده مجدد از آن برای مصارف آبیاری فضای سبز و ... امری مهم و ضروری است . آلاینده های موجود در فاضلاب بهداشتی شامل مواد آلی ، انواع شویند ه ها و مواد جامد معلق و محلول و انواع ویروس و باکتری است که در صورت عدم تصفیه مناسب و تخلیه آن به محیط زیست باعث تخریب اکوسیستم میشود . برای تصفیه فاضلاب از باکتریهای هوازی و باکتریهای بی هوازی استفاده میشود . باکتریهای هوازی اکسیژن محلول در فاضلاب را جذب و از مواد آلی موجود در فاضلاب تغذیه و سپس آنها را به ترکیبات پایدار معدنی تبدیل می کنند . باکتریهای بی هوازی اکسیژن خود را از نمکهای محلول در فاضلاب بدست می آورند و گاز های متان و اسید سولفیدریک که دارای بوی نامطبوع است تولید می کنند. شدت آلودگی فاضلاب بهداشتی را با BOD,COD تعیین می گردد .

BOD چیست :  به مقدار اکسیژن لازم برای تزریق به فاضلاب است تا باکتریهای هوازی مواد آلی فاضلاب را اکسید نماید .BOD  فاضلاب ثابت نیست و در زمانهای مختلف با تغییر غلظت مواد آلی و درجه گرما متغیر است .

COD چیست : به اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد آلی و اکسید پذیر موجود در فاضلاب گفته می شود .

برای تعیین میزان شدت آلودگی فاضلاب بعد از نمونه برداری از فاضلاب و ارسال آن به آزمایشگاه معتمد محیط زیست ، آزمایشهای فیزیکی مانند : درجه حرارت ، رنگ ، بو ، کدورت ، وسپس آزمایشهای شیمیایی مانند : BOD,COD,PH,TSS,TDS و آزمایشهای میکروبی انجام میشود .

 

انواع روش های و فرآیند های  تصفیه فاضلاب بهداشتی  :  برای تصفیه فاضلاب بهداشتی فرآیند های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (Activated Sludge)

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده EAAS(Extended Areation Activated Sluge)

تصفیه فاضلاب به روش راکتور بیو فیلم با بستر متحرک MBBR(Moving Bed Biological Reactor)

تصفیه فاضلاب به روش راکتور بیولوژیکی MBR (Membrane Bioreactor)

 تصفیه فاضلاببه روش راکتورناپیوسته متوالی SBR(Sequence Batch REACTOR)

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبنده IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge)

عوامل مهم در طراحی تصفیه خانه فاضلاب :برای طراحی یک تصفیه خانه برای فاضلاب بهداشتی  ابتدا بهتر است  نمونه ای از فاضلاب را به آزمایشگاه فرستاد و سپس با بررسی آنالیز ها و مشخص شدن حجم فاضلاب و انتخاب محل برای تصفیه خانه نسبت به طراحی آن اقدام شود .

قیمت تصفیه خانه فاضلاب:قیمت تصفیه خانه فاضلاب به عوامل گوناگونی  بستگی دارد مانند مقدار آلودگی فاضلاب ، حجم  فاضلاب ، استاندارد خروجی فاضلاب ، تجهیزات و دستگاه ها مورد استفاده در تصفیه خانه ، فرآیند طراحی شده برای تصفیه خانه فاضلاب و ...

شرکت زرین آب پایه ژرف یکی از شرکتهای سازنده تجهیزات تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی می تواند کلیه تجهیزات و دستگاه های تصفیه فاضلاب را بالاترین استاندارد ساخته و تحویل کارفرما نمایید.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :