10 / 10
از 8 کاربر

تصفیه فاضلاب انواع کارخانه ها

تصفیه فاضلاب انواع کارخانه ها   : اگر کارخانه ای دارید که به شبکه اصلی تصفیه فاضلاب متصل نیست باید به نوعی سیستم تصفیه فاضلاب را طاحی و اجراء نمایید تا فاضلاب صنعتی مجموعه خود را تصفیه و سپس مطابق با استانداردهای محیط زیست به آبهای سطحی و یا چاه تخلیه و یا برای مصارف کشاورزی استفاده نمایید . برای ایجاد یک تصفیه خانه ابتدا بعد از نمونه برداری از فاضلاب صنعتی مجموعه خود و ارسال آن به آزمایشگاه معتمد محیط زیست ، و پس از مشخص شدن نتیجه آزمایش با توجه به دبی فاضلاب نسبت به طراحی تصفیه خانه توسط شرکتهای مجری تصفیه فاضلاب اقدام نمایید . شرکت زرین آب پایه ژرف یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تصفیه آب و فاضلاب می تواند جدیدترین ، بهترین  و اقتصادی ترین فرآیند های تصفیه فاضلاب را به مشتریان خود پیشنهاد و اجرا نماید .

ویژگی فاضلاب صنعتی کارخانه ها   : خواص و ویژگی فاضلاب صنعتی بستگی به نوع محصول و تولید دارد . خصوصیات فیزیکی فاضلاب کارخانه های صنعتی شامل : رنگ ،کدورت ،بو، مواد جامد معلق ودرجه حرارت هستند و خصوصیات شیمیایی فاضلاب کارخانه های صنعتی شامل :تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD) ، نیتروژن ، فسفر ، کلرید ها ، قلیایی و یا اسیدی بودن و ...خصوصیات بیولوژیکی فاضلاب کارخانه های صنعتی شامل : تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی ، اکسیژن مورد نیاز نیتریفیکاسیون ،

روش ها و فرآیندهای تصفیه فاضلاب کارخانه های صنعتی : معمولا در تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه ها شامل : واحد متعادل سازی ، تنظیم PH ، تصفیه فیزیکی ، تصفیه بیولوژیکی و تصفیه شیمیایی هستند .

قیمت تصفیه خانه فاضلاب کارخانه ها : قیمت تصفیه خانه فاضلاب به عوامل مانند: دبی فاضلاب  ، شدت آلودگی و غلظت فاضلاب  ، استاندارد خروجی پساب تصفیه شده و جنس تجهیزات مورد استفاده در تصفیه خانه و ... بستگی دارد .

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :