نگهداری وبهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب :

بر اساس تجارب راه حل ارتقاء سطح اپراتوری را در این دو مقوله ممکن و میسر میداند. اول : ارائه شناخت و اطلاعات در یک پروسه تاسیساتی و آشنا نمودن افراد به اصطلاحات و فعل و انفعالات و تکنیک ها و عملکرد ها ... دوم : پرهیز از آموزش های شفاهی و نقش بسته در یاد و ذهنیت افراد و سعی بر نگارش و تدوین دستورالعمل مکتوب و مشروح ... زیرا آموزه های شفاهی علاوه بر اینکه قابل مرور و بررسی مجدد و چند باره نمیباشند، همواره با جابجایی و یا نعویض و خروج فرد و یا افراد اولیه ، بهمراه آنان ، از محیط فاصله گرفته و بطور کامل از میان می روند ... و افراد جدید با آزمون و خطا ، سیستم را از بهره وری ساقط نموده و این دور تسلسل بی پایان همچنان ادامه مییابد . اما اطلاعات و آموزشهای مکتوب و مدون همواره میتواند در دفتر فنی یک مجموعه حفظ و تکثیر گردیده و در اختیار هر یک از مسئولین جدید قرار داده شود و بدین ترتیب حفظ آموزه های یکسان و انتقال آن به افراد مختلف در هر زمان امری ممکن و میسر خواهد بود . در این مقاله سعی بر این بوده که : فارغ از بیان مسائل تئوریک و غیر قابل درک و لمس برای افراد غیر متخصص تنها با استفاده از واژه ها و بیان ساده مطالبی را در زمینه شناخت و اهمیت فاضلابها و انحاء و چگونگی جمع آوری و تصفیه و پالایش آنها و نیز بهره برداری و نگهداری صحیح از سیستم و ایجاد انگیزه در مخاطب و اپراتور است .

 منشاء تولید فاضلاب :

فاضلاب در تمامی مراکز سکونت ، تجمع و تولید ، مانند مراکز مسکونی ، آموزشی ، درمانی ، فرهنگی ، ورزشی ، اداری ، تجاری ، صنعتی ، دامداریها و ... تولید می گردد . منشاء تولید فاضلابها در مراکز جمعیتی دوشها ، توالت ها ، ظرفشویی ها ، آشپزخانه ها و ... میباشند .

گونه های فاضلاب :

فاضلابها بلحاظ کیفیت بدو دسته اصلی یعنی فاضلاب انسانی ( فاضلاب بهداشتی ) و فاضلاب صنعتی تقسیم میگردند . فاضلاب های بهداشتی ناشی از نیاز های انسانی به آب بوده و از مبادی از پیش گفته تولید و جاری میگردند ... فاضلابهای مراکز درمانی و بیمارستانی ،بمراتب از فاضلاب های سایر جمعیتی آلوده تر هستند . فاضلاب های صنعتی ناشی از فعالیت های صنعتی و تولیدی انسان حاصل می آید ... این فاضلابها بلحاظ کمیت و کیفیت بسیار متفاوت بوده و مطلقا قابل قیاس با یکدیگر نمیباشند ...آلودگی های بیولوژیک و شیمیایی و فیزیکی فاضلابها در صنایع مختلف با تولیدات متفاوت کاملا متغایر و متمایز با یکدیگر میباشند ... در زمینه آلودگی  بیولوژیک میتوان فاضلاب های ناشی از صنایع پروتئینی را در زمره فاضلاب های سیاه و بسیار آلوده طبقه بندی نمود . میزان و کمیت آلودگی های فاضلابهای صنعتی ، رابطه مستقیمی با نوع تولید ، مواد اولیه و مواد واسطه ئی مورد استفاده در فرآیند هر صنعت دارد .

 

جمع آوری فاضلابها : 

یکی از بخشهای اساسی مربوط به فاضلابها شبکه جمع آوری و انتقال آنها ( به سیستم تصفیه ، چاه ، رودخانه و ... ) میباشد . که گاه توجه چندانی به اهمیت آن مبذول نمیگردد. فاضلابها از هر نوع و با هر کیفیت و کمیتی میبایست از مبادی تولید توسط یک شبکه مطمئن و با شیب مناسب و بدون احتمال نشت و لیکیج به مقصد نهایی انتقال یابد . برای احداث شبکه های انتقال فاضلاب از لوله های با مقطع بیضی ، لوله هایی با مقطع مدور و نیز کانالهای بتنی استفاده میشود ... لوله ها نیز از جنس های مختلف : سیمانی ، آزبست ، پلیمری ، چدنی و کاربن استیل ( آهنی ) میباشند در این میان لوله های پلیمری (P.E,PVC,PP و...) با اتصالات مطمئن و با دوام  و عدم خوردگی بهترین گزینه برای انتقال فاضلاب میباشند .

بخش های مختلف پکیج تصفیه فاضلاب :

1-بخش هوادهی و یا تصفیه بیولوژیکی هوازی فاضلاب : فاضلاب خام از ایستگاه پمپاژ و یا متعادل ساز وارد بخش هوادهی میگردد و در این بخش هوای تولیدی بوسیله دستگاه دمنده هوا (Air Blower) هوای کافی جهت تامین اکسیژن زیستی فاضلاب خام و فعالیت باکتریهای هوازی ، به فاضلاب تزریق میشوند . هوای مورد نیاز این بخش از طریق یک خط لوله به قسمت پایین بخش هوادهی منتقل و توسط دیفیوزرهای مخصوص درسطح این بخش توزیع میگردد . در این قسمت پس از تجزیه مواد ارگانیک بوسیله باکتریهای هوازی فاضلاب به قسمت بعدی وارد می گردد .

2-بخش ته نشینی : بخش ته نشینی از دو قسمت (فوقانی به شکل مکعب مستطیل ) و قسمت تحتانی بصورت هرم (هاپر ) تشکیل گردیده است. قسمت هاپر تحتانی لا زاویه و شیب سطوح برای تسهیل ته نشینی لجن طراحی شده است ... بنابراین لجن فاضلاب در این بخش پس از آزامش به مرکز هاپر هدایت شده و پس از ته نشینی در آن تجمع می یابد . لجن ته نشین شده در این بخش همچنان دارای تعدادی باکتری های فعال بوده و می توان از آن برای افزایش سطح تصفیه کنندگی سیستم استفاده نمود ... بنابراین بخش عمده ای از این لجن بوسیله یکدستگاه پمپ بادی (Air Lift Pump) و از طریق یک خط لوله به ابتدای قسمت هوادهی منتقل میگردد و لجن اضافی نیز توسط خط دیگر به قسمت هاضم و نگهداری لجن غیر فعال هدایت میشود . تنظیم مقدار ورود لجن به هر یک از بخشهای مذکور بوسیله شیر فلکه های روی خطوط قابل اعمال و انجام است .

3-بخش تماس کلر : برای تماس کامل کلر با پساب یکدستگاه میکسر استاتیکی در دیواره خارجی بخش ته نشینی نصب شده است . این میکسر متشکل است از یک پوسته و بفلهای داخلی و ... و یک اتصال ورودی پساب ، یک اتصال خروجی و یک اتصال ورود کلر مایع به آن و بفلهای داخلی این میکسر بگونه ای است که اجبارا پساب با محلول کلر تماس یافته و در تنیجه به اکسیدایون و انهدام میکروارگانیسم های موجود در پساب میشود .

4-بخش هاضم بی هوازی و نگهداری لجن اضافی :  این بخش جایگاه نگهداری لجن اضافی که از بخش ته نشینی به آن انتقال می یابد و نیز هضم بی هوازی لجن میباشد ... در این بخش باکتریهای بی هوازی در محیطی فاقد اکسیژن ، موا آلی باقی مانده را تجزیه نموده و گازهای ناشی از فعل و انفعالات غیر هوازی از طریق یک لوله ونت به خارج اتنقال مییابد . این بخش کاملا سرپوشیده بوده و روی آن یک دریجه قابل سرویس و بازبینی میباشد .

توصیه های نگهداری و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب:

ایستگاه پمپاژ: اولین بخش پکیج تصفیه فاضلاب ایستگاه پمپاژ است که باید هر دو ماه یکبار دریچه ایستگاه پمپاژ را باز نموده و وضعیت ساختاری ورودیها ، بدنه و کف آنرا مورد بازدید قرار دهید . این بازدید ها را در زمان تعطیلی مجموعه و عدم تولید فاضلاب انجام دهید . در بازدید های دوره ای وضعیت لوله ها ی دهنده الکتروپمپ ها و کلکتور و شیر آلات آنرا نیز کنترل نمایید . برای اطمینان از عملکرد پمپ در حال کار ، و اطمینان از عدم انسداد مسیر و آسیب دیده گی آن ، همواره وضعیت خروج مایع در مدخل ورود به پکیج (در قسمت هوادهی ) را مورد بازبینی قرار دهید ... هر گاه انتقال سیال تقلیل چشمگیر یافت ابتدا الکتروپمپ در حال کار را از مدار خارج نموده و دستگاه رزرو را به کار اندازید و سپس در پی علت و رفع آن برایید .بخش هوادهی پکیج تصفیه فاضلاب و تجهیزات آن : ورودی فاضلاب خام به پکیج تصفیه فاضلاب دارای آشغالگیر بوده و میبایست هر هفته مورد بازدید قرار گیرد تا در صورت تجمع مواد درشت در آنها تخلیه آشغالگیر صورت پذیرد . در کف مخزن هوادهی تعدادی دیفیوزر تعبیه شده در صورت گرفتگی دیفیوزر ها نسبت به تعویض آن اقدام نمایید . همچنین میزان لجن برگشتی که بوسیله ایر لیفت انجام می شود مورد بررسی روزانه قرار گیرد . روزانه بلوئر ها را مورد بررسی و بازدید قرار دهید ، در پکیج تصفیه فاضلاب از دو دستگاه بلوئر جهت تامیین هوا استفاده می شود که یکی از بلوئر ها در مدار سرویس است و دیگری بصورت رزرو میباشد .بخش ته نشینی پکیج تصفیه فاضلاب : سطح خروج آب ته نشینی به کانال که توسط سرریز تناسبی (V Notch)  کنترل می گردد میبایست تنظیم گردیده و هر از گاهی از مواد زائد پاکسازی شود . ایرلیفت پمپ در بخش مرکزی هاپر تحتانی ته نشینی نصب شده است . فاضلاب بوسیله یک لوله به استوانه هادی به مخزن ته نشینی انتقال می یابد .بخش تزریق و تماس کلر : در این بخش هیپو کلریت کلسیم در مخزن پکیج تزریق مواد شیمیایی ریخته و محلول کلر بوسیله دوزینگ پمپ به بخش تماس کلر تزریق شده و فاضلاب گند زدایی می شود .

 

 

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :