روش نمونه برداری فاضلاب :

نمونه برداری باید نماینده کا نمونه فاضلاب باشد و کیفیت آن ( از زمان نمونه برداری ) هیچگونه تغییری نکند . در غیر این صورت نتایج حاصل بررسی کننده را دچار اشتباه می کند نمونه برداری بصورت لحظه ای یا مرکب انجام می شود . در نمونه برداری لحظه ای نمونه نماینده شرایطی است که در آن لحظه وجود دارد در حالیکه نمونه مرکب نماینده شرایط طولانی تری از نظر زمان می باشد . لذا در فواصل زمانی معین نمونه هایی بصورت لحظه ای جمع آوری و با هم مخلوط می نمایند نمونه های جمع آوری شده با این روش را با قید زمان ذکر می نمایند مثلا 8 ساعت نمونه برداری بفواصل 30 دقیقه در صورتیکه از سیستم اتوماتیک استفاده شود : 1-می توان بصورت مداوم نمونه گرفت 2-بصورت نمونه های لحظه ای و با فواصل زمانی معین نمونه گرفته می شود 3-می توان یک سری نمونه لحظه ای گرفت که مقدار جریان مقدار نمونه نیز تغییر می یابد . لازم به تذکر است که در نمونه برداری دستی از فاضلاب نیز می توان نسبت به تغییر جریان مقدار نمونه برداری را نیز کم و زیاد کرد . در نمونه برداری لازم است کیفیت فاضلاب مورد توجه قرار گیرد و مطمئن شد که نمونه گرفته شده حقیقتا نماینده کل فاضلاب است و همچنین نمونه فاضلاب تا موقع آزمایش با استفاده از روش های مناسب حفظ شود . بنابر این نمونه برداری غیر صحیح از فاضلاب نتیجه گیری آن را شدیدا مختل می سازد . بعد از نمونه برداری از فاضلاب باید چنان شرایط برقرار شود که نمونه قبل از آزمایش هیچگونه تغییری نیابد . بدلیل اینکه بعصی از نمونه های فاضلاب را نمی توان حفظ نمود لذا بایستی بسرعت آزمایش شوند بنابر این برای آزمایش های سریع باید نمونه لحظه ای گرفته شود.

 

نمونه برداری لحظه ای فاضلاب :

در مواردی نمونه برداری لحظه ای ترجیح داده میشود مانند : جریان فاضلابی که گرفته می شود بصورت مداوم نمی باشد مثل فاضلاب هایی مه گاهگاهی تخلیه می شوند ، یا آب باران حاصل از محوطه و نمونه فاضلاب هایی که بصورت ناگهانی تخلیه می شوند و یا حاوی مواد سمی می باشند و فاضلابهایی که از نظر کیفی کاملا یکنواخت بوده و لزومی ندارند که این نمونه بصورت مرکب گرفته شود .

 

نمونه برداری مرکب  فاضلاب :

نمونه مرکب نشان می دهد که خواص فاضلاب در طول زمان معینی چگونه میباشد و تغییرات لحظه ای را نشان نمی دهد لذا اگر در خواص شیمیایی تغییرات شدیدی ایجاد نمی شد نمونه مرکب بسیار مناسب می باشد و این تغییرات را می توان با آزمایش نمونه های لحظه ای بدست آورد . حداگثر زمان نمونه برداری مرکب باید به حداکثر مجاز نگهداری نمونه محدود شود . لازم به تذکر است در مواردی که ممکن است پساب حاوی سیانید در لحظه ای از زمان پساب حاوی اسید به آن وارد شود . از نظر ایمنی از نمونه برداری مرکب لازم است اجتناب شود . درمواردی که لازم است تغییرات لحظه به لحظه فاضلاب از قبیل رنگ، بو و ... را بررسی نمود ، نمونه برداری دستی ترجیح داده می شود . بعد از اینکه برای مدتی نمونه برداری بصورت دستی انجام گرفت می توان از نمونه بردار اتوماتیک استفاده نمود 

نمونه برداری اتوماتیک  فاضلاب :

چنانچه از نقاط متعددی در فواصل زمانی معین نمونه برداری شود استفاده از سیستم نمونه برداری اتوماتیک ترجیح داده می شود . یکی از مزایای سیستم اتواتیک این است که خطای نمونه برداری را کاهش می دهد دستگاه نمونه بردار اتوماتیک لازم است در مقابل فاضلاب مقاوم باشد مثلا نمونه های اسیدی در آن ایجاد خوردگی ننمایند . دستگاه هایی موجودند که قادرند نمونه ها را نسبت به زمان و تغییر جریان یا بصورت نمونه های جداگانه جمع آوری نمایند .

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :