تصفیه لجن حاصل از تصفیه فاضلاب : لجن سیستم های تصفیه فاضلاب عمدتا از این منابع تولید میشوند : فضولات خانگی شامل پسماندهای انسانی و آشغالهای خرد شده ، مواد آلی و معدنی پسماند های صنعتی و تجاری ، ماسه و شن همراه آبهای سطحی که وارد شبکه جمع آوری فاضلاب می شود، لجن آلی حاصل از سیستم های لجن فعال ، صافی های چکه ای و دیگر روشهای تصفیه بیولوژیکی ، لجن غیر آلی حاصل از ته نشینی شیمیایی ، فسفر زدایی یا فرآیند های دیگر شیمیایی

مقدار لجن تولیدی تصفیه فاضلاب : بدیهی است که میزان لجن بستگی به بازدهی زدایش لجن در مخازن ته نشینی پیش تصفیه و تصفیه مقدماتی و قوانین موجود جهت جلوگیری از آلودگی و مقدار آبهای باران و آبهای سطحی ورودی به شبکه جمع آوری فاضلاب و بالاخره میزان خرد کردن آشغال دارد و فقط بوسیله آزمایش و تجربه و بعد از چند ماه کار می توان مقدار واقعی تولید متوسط لجن را پیش بینی کرد.

 

مقدار لجن مقدماتی فاضلاب  : جهت برآورد مقدار لجن مقدماتی تولیدی می توان از سرانه کل فاضلاب خام و بازده مخازن ته نشینی مقدماتی استفاده کرد. همانطور که قبلا متذکر شده ایم مقدار مواد معلق فاضلاب به نوع شبکه جمع آوری فاضلاب بستگی دارد . چنانچه سرانه مقدار مواد معلق در فاضلاب شهری 40 الی 80 گرم در روز باشد و بازده مخزن ته نشینی مقدماتی حدود 60 درصد در نظر گرفته شود ، سرانه لجن مقدماتی حدود 25 الی 50 گرم مواد خشک در روز خواهد بود و اگر متوسط غلظت مواد خشک در لجن مقدماتی 4 درصد در نظر گرفته شود ،حجم غلظت لجن حاصل از ته نشینی مقدماتی حدود 625 الی 1250 میلی لیتر در روز به ازاء هر نفر خواهد بود .

مقدار لجن بیولوژیکی فاضلاب : مقدار لجن بیولوژیکی به نوع فرآیند بیولوژیکی و شرایط حاکم نظیر دما ،نسبت غذا به میکروارگانیسم (F/M) ، بار آلودگی و بار هیدرولیکی واحد تصفیه بیولوژیکی و سن لجن دارد .

کیفیت لجن فاضلاب  : کیفیت لجن بستگی به سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب دارد . عوامل تعیین کننده کیفیت لجن شامل : دما ، رنگ ، بو ، وضع ظاهری لجن ، مقدار مواد خشک لجن ، مقدار PH لجن ، غلظت BOD لجن ، سهولت آبگیری لجن ، غلظت عنصر ها و ترکیبات شیمیایی بازدارنده ،سمی و خطر زا در لجن ، غلظت مواد مغذی (ترکیبات فسفر دار و نیتروژن دار ) لجن ، مقدار چربی و روغن ، درصد آب مواد فرار و غیر فرار لجن ، وزن مخصوص لجن

مهمترین هدفهای تصفیه لجن فاضلاب : هدف از تصفیه لجن شامل : اکسایش مواد آلی لجن به محصولات نهایی پایدار از نظر بیولوژیکی ، تقلیل جرم و حجم لجن ، تولید محصولات جانبی مفید (کود و گازهای قابل احتراق ) ، ایجاد شرایط مناسب جهت حمل و نقل لجن ،کنترل و از بین بردن عوامل بیماری زا ، کنترل بوی مزاحم ، کنترل آلودگی منابع آب و خاک  

هضم لجن به روش بی هوازی : یکی از روش های که برای از بین بردن لجن بکار می رود تخمیر و تجزیه مواد آلی موجود در لجن به روش بی هوازی است .

هدف های عمده این روش عبارتند از :

1 - تجزیه لجن آلی به مواد پایدار

2-تقلیل جرم و حجم لجن

3-بوجود آمدن محصول جانبی مفید

4-کنترل و کشتن میکروب های مولد بیماری

این روش بیشتر در مورد فاضلابهای شهری انجام میشود و عمل هضم لجن در مخازنی بدون حضور هوا انجام می گیرد . در اثر واکنش های حاصله همدتا گاز هایی از قبیل متان ، کربن دی اکسید ، نیتروژن ، مقادیر کمی هیدروژن سولفید ، مقادیر جزئی اکسیژن ، و به مقدار بسیار کم گاز هیدروژن ایجاد می شود .

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :