10 / 10
از 10 کاربر

سختی گیر

سختی گیر

 دستگاه سختی گیر(Water Softener)

سختی آب به مجموعه املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب اطلاق می شود املاح فلزاتی چون روی،آهن،منگنز و آلومینیوم نیز به مقدار کمتر سبب ایجاد سختی در آب می گردد.

سختی آب ها از نقطه نظر پایداری به دو دسته تقسیم میشود :

سختی موقت (Temporary Hardness) یا سختی کربناتی که شامل کربناتها و بی کربناتهای کلسیم و منیزیم میباشد . حد اشباع سختی موقت در آب حدود 450 میلی گرم در لیتر است .

سختی دائم (permanent Hardness)یا سختی غیرکربناتی که شامل ترکیبات سولفاتها ،نیتراتها،کلرورها،فسفاتهاو سیلیکات های منیزیم و کلسیم میباشد. حد اشباع سختی پایدار یا دائم درآب حدود 1800 میلی گرم در لیتر میباشد .

در آبهای صنعتی بالا بودن سختی آب سبب تشکیل رسوبات سخت در جدار لوله ها و دیگهای بخار میگردد که علاوه بر افزایش افت فشار در طول مسیر لوله سبب کاهش ضریب انتقال حرارت نیز میگردد .

بالا بودن سختی در آبهای آشامیدنی سبب ایجاد طعم خاص و امراض مختلف میگردد . حد مجاز سختی آبهای آشامیدنی بر طبق استاندارد WHO به میزان 250 میلیگرم در لیتر میباشد .

بخش های تشکیل دهنده سختی گیرفلزی رزینی تولید شرکت زرین آب ژرف:

 1-ستون (بدنه ) سختی گیر : ساخته شده از ورق فولادی با جوشکاری از داخل و خارج مطابق با    استاندارد ASME

 2-عدسی سختی گیر ( درب محدب فوقانی و تحتانی ) : ساخته شده از ورق فولادی با جوشکاری از داخل و خارج مطابق با    استاندارد ASME

 3- نازل پلیت سختی گیر : ساخته شده از ورق فولادی در قسمت پایین سختی گیر که نازلهای پلی اتیلن بر روی این صفحه بسته می شوند .

 4- رزین کاتیونی : رزین مورد استفاده دردستگاه سختی گیراز نوع تبادل یون (Ionexchange) و محتوی رزین کاتیونی پلی استر سولفونه میباشند که در سیکل سدیم (نمک طعام) احیاء(Regeneration) میشوند.

 5-نازل سختی گیر : از جنس پلی پروپیلن است که بر روی صفحه نازل پلیت به تعداد مناسب ( حدلقل 3 عدد به ازای هر فوت مربع سطح سختی گیر )  بسته میشود .

 6- سیلیس : حد فاصل نازلها و بستر رزینی یک لایه سیلیس با درجه خلوص 98 درصد با دانه بندی مناسب به ارتفاع 15 الی 20 سانتیمتر قرار میگیرد .

 7- شیر کنترل سختی گیر : کنترل سختی گیر ها به یکی از سه طریق زیر انجام میشود :

  کنترل دستی به وسیله شیر فلکه های برنجی یا چدنی

   کنترل نیمه اتوماتیک به وسیله شیر های سو لو ولو ( Manual Solo Valve)

   کنترل اتوماتیک به وسیله شیرهای چند راه اتوماتیک

 8- مخزن تهیه محلول آبنمک  از جنس پلی اتیلن

 

 شستشوی معکوس و احیای رزین سختی گیر :

پس از نصب ، پاپینگ و شارژ اصولی یک دستگاه سختی گیر  ، می توانید بهربرداری از آن را ، آغاز نمائید... در دوره بهره برداری بستر رزین دستگاه سختی گیر ، پس   از چندی ، از یون سدیم  (Na) تهی گردیده و   اصطلاحاً ستون را« اشباع شده »مینامند.بنابراین بایستی ستون را از مدار مصرف خارج و آنرا «احیاء» نمود.برای پی بردن به زمان « اشباع» ، ستون در حال کار، میبایست ابتدا هر 24 ساعت یکبار از شیر آویز تعبیه شده در خط خروجی دستگاه ، نمونه برداری کنید و با استفاده از کیتهای آزمــایش سختی تام  به نام (Hardness Test Kit) ، نتیجه لازم را تحصیل  نمائید.

توضیح : فاصله زمانی برداشت نمونه و تسـت آب هر سختی گیر به عواملی نظیرسختی آب  خام ،مقدار گذر آب از دستگاه در واحد زمان و نیز میزان عمر و سالهای سپری شده از بهره برداری از رزین و همچنین نحوه بهربرداری و نگهداری ازسیستم و ... ارتباط مستقیم داردبنابراین در روزهای نخستین میبایست در فواصل کوتاه (24 ساعت یکبار ) ، تست را انجام دهید ، تا به تدریج و تاثیر عوامل یاد شده و فاصله زمانی واقعی و انجام تستها و عملیات احیاء  برای شما مشخص گردد.

 همچنانکه در قسمت قبل گفته شد ، پس از انجام تست، از حالت «اشباع»  ونیاز آن به  «احیاء»  مطلع میگردید... برای «احیاء » سختی گیر  به ترتیب زیر عمل کنید .

1- ابتدا  شیرهای ورودی و خروجی دستگاه سختی گیر  را ببندید .

2- شیر تخلیه دستگاه را باز کنید ، تا آب دستگاه خارج گردد.

3- اهرم (هندل) شیر سولو ولو را کمی به طرف خود بکشید تا زبانه تثبیت آن آزادشده و عمل جابجائی اهرم و صفحات  شیر و تغییر مسیرهای جریان ، امکان پذیر گردد...

4- حال هندل شیر سولو ولو سختی گیر را حرکت دهید و آنرا به روی شماره «2» بکواش قرار دهیدو  شیر ورورد آب خام به این دستگاه را آهسته ، آهسته ، بازکنید ... در این حال آب از قسمت زیرین  وارد دستگاه شده و از لوله «بکواش» - که از یک سو به شیر چند راه متصل و از طرف دیکر به کانال فاضلاب هدایت گردیده- جاری میشود .

5- پس از انجام« بکواش» و باز شدن تودۀ متراکم رزین ، شیر ورود آب خام به دستگاه را ببندید وشیر تخلیه را باز کنید ...حال میبایست انتقال آبنمک بر روی رزین انجام شود . برای این منظور ، شیر روی خط انتقال آب نمک از مخزن پـلی اتیلن به دستگاه را باز کنید و پـس از قـرار دادن « هندل» شیر چندراهه بر روی شماره « 1 » ، شیر ورودی آب خام را باز کنید ... در این حال محلول آب  نمک مخزن از طریق اجکتور  شیر چند راهه و با نیروی سیفوناژ به بستر انتقال یافته و آب سیفوناژ از خط بکواش به خارج هدایت میگردد .

6- زمان انتقال آبنمک را آنقدر ادامه دهید تا محلول درون مخزن به حدود 10  سانتیمتری کف آن تقلیل یابد در تمامی مدت انتقال آب نمک ، شیر تخلیه تحتانی سختی گیر  را باز بگذارید .

 توجه : برای ایجاد فرصت جهت تبادل معکوس یون در سختی گیر میبایست عمل انتقال و عبور آبنمک از بستر رزین به آرامی و تأنی انجام بپذیرد .. چنانچه مشاهده نمودید که ، سرعت  عبور آبنمک زیاد است ، شیر ورودی آب خام را کمی ببندید ، تا سیر  و حجم آب  سیفوناژ کاهش یافته و در نتیجه محلول احیاء ، آرامتر وارد دستگاه شود مقدار  وزمان مکش و عبور آبنمک را میتوان از طریق «اجکتور» شیر چند راهه نیز تنظیم نمائید.

7- پس از انتقال آب نمک به سختی گیر  ، شیر تخلیه دستگاه را همچنان باز بگذارید و شیر ورود آب خام را ببندید و « هندل » شیر چندراهه را بر روی شمارۀ « 3» قرار دهید ... تا دستگاه نمک زدائی و شستشو گردد . عمل ( Rinse ) را در دو مرحله انجام دهید : مرحله اول( شستشوی سریع) که با باز نمودن آرام و کامل شیر ورود آب خام به مدت 5 دقیقه و مرحله دوم ، بابستن شیر ورودی  در حد نصف « دبی » و مدت 3   الی 5  دقیقه اعمال میگردد ... بهتر است مرحله اول را بصورت « بکواش » و مرحله دوم را از مسیر « دایرکت واش » ( ویا مسیر بهره برداری  سرویس ) به انجام رسانید .

 8- پس از پایان مرحله « بکواش» و «احیاء»  و « نمک زدائی» ، یکبار با جریان دادن آب به سختی گیر  حاصل کارتان را تست کنید. چنانچه نتیجه مطلوب حاصل آمد ، تمامی  شیرهای دستگاه را ببندید و اهرم شیر چند اهه راهه در موقعیت «3» ( بهره برداری ) قرار دهید.

 9- در آخرین مرحله شیر هواگیری سختی گیر را بازکنید ، تا هوای تجمع یافته در قسمت «اکسپنشن» دستگاه تخلیه گردد. سپس شیر مذکور را ببندید .

 10- اکنون سختی گیر احیاء شده و درفرایند پالایش آب قرر گیرد.

 

بهره برداری و نگهداری سختی گیر :

 1- درسیکل بهره برداری از سختی گیر  ، محدویت PH برای رزین وجود ندارد دامنه PH: (0 تا 14) اما ، همواره میبایست از ورود ترکیبات کلر به همراه آب به دستگاه جلو گیری نمائید .

2- از ورود  مواد جامد (شن و ماسه ) و مواد معلق و  « کلوئیدها» و نیز چربیهای معدنی آلی  به دستگاه ها ی سختگیر ممانعت نمائید ... این مواد علاوه بر انسداد مسیرهای  شیر چند راهه و تخــریب صفحات داخلی آنها با پوشش (Covering) نمودن دانه های رزین ، عمر و راندمان بستر و قدرت مبادله کنندگی آنرا به شدت کاهش میدهد ... بنابراین همواره آب فیلتر شده را به سختگیرها وارد کنید .

 3- دمای قابل تحمل برای رزین سختی گیر – حداکثر –120  درجه سانتی گراد میباشد ... اما همواره میبایست دستگاه ها را (چه در حال کار و چه متوقف) از دمای زیر صفر و یخ زدگی مصون بدارید.

 4- حداقل فشار و ورودی به دستگاه سختگیر 1.7bar  میباشد ... توجه داشته باشید که فشار بیش از «4bar» ، به رزینها آسیب رسانیده و آتها را دچار خستگی مکانیکی ناشی از سایش مینماید.. مانومترهای تعیبه شده بر روی خطوط ورودی و خروجی ، میزان فشار آب در ورود و افت فشار در دستگاه را به شما نشان میدهد .

 5- فشار سنج روی کپ فوقانی سختی گیر ، حد هوای متراکم شده بهنگام «بکواش» و«سرویس » را مشخص میدارد .... با بازکردن شیر ورودی خط هوا گیری، هوا تجمع یافته در قسمت فوقانی را تخلیه نمائید .. در روی کپ فوقانی یک شیر اطمینان نز برای تخلیه فشار غیر متعارف نصب شده است .

 6- قطر دانه ای رزین کاتیونی در سختی گیر ها  0.3mm بوده و عرض شیاری آب پخش کن آنها نیز متناسب با این سایز انتخاب گردیده است تا خروج زرین از دستگاه ممکن گردد. برای اطمینان از عدم شکستگی و یا جدا شده گی آب جمع کنهای فوقانی و آب پخش کنهای تحتانی ، هر چند یکبار ،تست فرار رزین را بروی سختی گیر  انجام دهید ... برای این  آزمایش،  در مرحله نهائی بکواش و بهنگام بهره برداری ، بوسیله یک ظرف یا لیوان بزرگ  شفاف (کریستال ، هستالن ) ، از آب خروجی بکواش و بهره برداری برداشت نموده و داخل آنرا ، مورد مداقه  قرار دهید ... در صورت وجود نقص در آب پخش کنها و آب جمع کنها و خروج رزین از دستگاه ، دانه های آن را به رنگ طلائی در کف ظرف ، به وضوح قابل مشاهده میباشند ... بهنگام انجام تست ، دقت کنید ، تا آب با فشار زیاد وارد ظرف دیگر نگردد. چرا که: این وضعیت باعث فرار دانه ها ی رزین از ظرف و عدم امکان مشاهده و لاجرم خطای شما خواهد گردید ... بهنگام بروز پدیده خروج رزین از هر یک از دستگاه ها، خود راساً اقدام نکنید و از باز کردن منهو لها یی دستگاه مورد نظر خودداری نموده و مسئله را با متخصصین ذیصلاح ، در میان نهید تا شما را در زمینه چگونگی رفع این آسیب ، راهنمائی کنند .

 7- در مدت زمانی که هردستگاه سختگیر – بهر علت -  از مدار بهربرداری خارج میگردد. تنها آب آنرا تخلیه کنید و رزین را با رطوبت لازم ، همواره ، در داخل دستگاه نگهداری نموده و از تخلیه و جایجائی آن ، جداً خوداری کنید . .. مگر با پایان یافتن عمر رزین و تعویض ناگزیر آن ، که این امر نیز میبایست، توسط افراد ذیصلاح انجام پذیرد .

 8- چنانچه رزین را بصورت رزوز نگهداری میکنید ، هرگز آنرا از بسته بندیهای کارخانه سازنده خارج نکنید و درمدت نگهداری از ایراد فشار و ضربه و همچنین حرارت و از بین رفت رطوبت رزین ، جلوگیری نموده و کیسه های ماده مذکور را در انبار سرپوسیده و مطمئن قرار دهید ... در تهیه رزین جدید ، همواره به این مسئله توجه داشته باشید ، که  رزینهای  شکسته ، خشک و مانده در کشتیها نباید ویا  نگهداری شده در شرایط نادرست و نامناسب ، فاقد عمر و راندمان نرمال میباشند.

 9- هیچگاه شیرهای چند راهه سختی گیر ها را  بصورت انبوه و عمیق ، روغنکاری و گریسکاری نکنید ، بطوریکه مواد روانکاری به  صفحات داخلی شیرها ، راه یابند... برای روانکاری «هندل» شیر مذکور ، با اندکی گریس نوز و ایجاد قشر نازکی از آن ، در مسیر حرکت «هندل» شیرها ، بسنده نمائید.

 10- از وارد ساختن اجسام مختلف به شیار مسیر حرکت « هندل» شیرهای چند راهه سختی گیر ، پرهیز نمائید.

 11- برای جابجائی « هندل » شیرهای چند راهه سختی گیر ، از تطویل اهرم آن و ، استفاده از لوله و پروفیل و ... و اعمال فشار به بازوی  ان – جداً – خودداری کنید . هرگاه جابجائی «هندل» مذکور با دشواری مواجه گردید ، در پی یافتن علت رفع آن برائید ... زیرا ، طولانی نمودن بازوی اهرم و یا ایراد ضربه به « هندل» باعث شکستگی آن و آسیب دیدن صفحات داخلی تغییر مدارها در شیر خواهد شد .

 12- برای تعویض «هندل » ، «واشر» و صفحات داخلی شیر ها ی چند راهه سختی گیر ، نیازی به باز کردن شیر- از روی دستگاه-  نمیباشد ... برای این تعمیرات ، تنها پیچهای  تثبیت کننده قطعات مختلف شیرهای مذکور را با دقت با زکنید و پس از تعمیر و تعویضهای لازم آنها را مجداً مونتاژ نمائید .

 13- هیچگاه منهول میانی سختی گیر را باز نکنید ... مگر در زمان تعویض بستر و زیر بستر دستگاه ها .

 14- چنانچه در هریک از منهولهای سختی گیر  ، لیکیج آب ، مشاهده نمودید ، تنها به آچار کشی پیچ و مهره ها ی تثبت کننده در یچه ، در قسمتی که لیکیج مشاهده میشود اکتفا کنید و از باز نمودن ناگهانی منهول ( به ویژه  منهول میانی ) بهنگام در سرویس قرار داشتن دستگاه خودداری کنید .

 15- هرگاه نیاز به  بازدید داخل سختی گیر  و باز کردن منهولهای  بالائئ و پایینی ، مطرح گردید ، ابتدا، آب ورودی به و سل را قطع کنید و سپس شیر تخلیه تحتانی و شیر هواگیری  را باز نموده و آب دستگاه  را کاملاً تخلیه نمائید و آنگاه اقدام به باز کردن منهول مورد نظر کنید.

16- بازدیدها ی سالیانه از پوشش رنگی جداره های داخلی سختی گیرها و اطمینان از عدم آسیب دیدگی آنها را انجام دهید .

 17- همواره سطوح خارجی سختی گیر را و خطوط و اتصالات و شیر آلات آنها را از قشر غبار ، چربیها و سایر آلاینده ها پاکسازی کنید ... تجمع مواد مذکور بر روی قسمتهای مختلف دستگاه ها ، معایب را مستور نموده وآنها را از چشم شما پنهان میسازد.

 

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :